Centrum Językowe English Planet

Centrum Językowe English Planet

Centrum Językowe English Planet

Strefa ucznia

sekretariatSekretariat

wejdź i dowiedz się,
kiedy masz zajęcia

WEJŚCIE
..........................................

skypeBezpłatne konsultacje na Skype
zadzwoń do nas

POŁĄCZ

.......................................... 

facebookFacebook
fanpage

PRZEJDŹ

..........................................


sekretariat
Regulamin sklepu

Regulamin e-sklepu Centrum Językowe English Planet


Rozdział I

§ 1

Informacje


 1. Serwis – serwis internetowy w domenie http://englishplanet.pl/sklep, do którego prawa     przysługują Usługodawcy;
 2. Sklep – część Serwisu, w której Sprzedawca oferuje Produkty;
 3. Usługodawca – Centrum Językowe English Planet z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce, NIP: 657-288-94-14 ;
 4. Sprzedawca – Centrum Językowe English Planet z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce, NIP: 657-288-94-14  ;
 5. Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zakłada konto w Serwisie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. Usługi – umożliwienie przez Usługodawcę Kupującemu skorzystanie z kursu językowego;
 7. Produkty – usługi oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 2

Postanowienia ogólne


 1. Regulamin, opracowany przez Usługodawcę i Sprzedawcę, określa zasady:
  1. świadczenia Kupującym Usług przez Usługodawcę,
  2. zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi,
  3. przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 3. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i wymaga jego akceptacji.
 4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili złożenia zamówienia.
 5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Sprzedawca realizuje usługę dla Kupującego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Rozdział II

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 3

Warunki techniczne korzystania z Usług


 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Kupujący powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.


§ 4

Zawarcie umowy o świadczenie Usług


 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Kupującego.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawierana jest w momencie złożenia przez Kupującego dyspozycji w Serwisie.
 3. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza złożenie zamówienia w Serwisie wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.


§ 5

Odpowiedzialność


 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności umożliwienia zawierania przez Kupującego umów sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Kupującego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.


§ 6

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług


 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas określony długością trwania Usługi.
 2. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po jednej ze stron Umowy Centrum Językowe English Planet przedstawi Kupującemu rozliczenie poniesionych kosztów wynikających z realizacji Usługi od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do siedziby English Planet listem poleconym, faksem lub przesyłką kurierską (decyduje stempla pocztowego lub potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej).
 4. Kupującym, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 Regulaminu.
 6. Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem od okresu od 1.06 do 31.08 każdego roku.

W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.


§ 7

Komunikacja


Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rozdział III

Umowa sprzedaży


§ 8

Zawarcie umowy sprzedaży


 1. Sprzedawca reklamuje Produkty w Sklepie, podając istotne cechy Produktu
 2. Umieszczenie Produktu w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Kupującego.
 3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności określenia Produktu, jego ilości, sposobu płatności.
 4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie.
 6. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.
 7. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.


§ 9

Płatności


 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność gotówką, płatność przelewem elektronicznym lub płatność za pośrednictwem systemu ratalnego Santander Consumer Banku (e-raty).
 3. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę lub imię i nazwisko oraz adres zameldowania Kupującego. W razie niepodania tych danych Sprzedawca podejmuje starania w celu ich ustalenia, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia tych danych zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ust. 3 powyżej będzie anulowane.


§ 10

Dostawa Produktu


 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru rodzaju Usługi oraz sposobu płatności za tą Usługę.
 2. W przypadku dokonania zamówienia na kilka Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o udzieleniu indywidualnego rabatu Kupującemu. O fakcie tym Sprzedawca poinformuje Kupującego podczas składania zamówienia.


§ 11

Prawo odstąpienia


 1. Kupującym będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Produkt, co do którego Kupujący odstępuje od umowy oraz fakturę lub rachunek wystawione przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „ZWROT”.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu jeżeli Sprzedawca dostarczył Kupującemu treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym będące integralną częścią Usługi, jeżeli realizacja Usługi rozpoczęła się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki opatrzonej napisem „ZWROT” dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu cenę Produktu na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym.

§ 12

Odpowiedzialność Sprzedawcy


 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz poniższe postanowienia.
 2. W razie niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien w trakcie realizacji Usługi zawiadomić o stwierdzonej niezgodności Usługodawcę pod adresem, wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową oraz wskazać czy żąda usunięcia niezgodności Usługi czy też odstąpienia od Umowy.
 3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Kupującego zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o stwierdzonej przez Kupującego niezgodności Usługi.
 4. W razie uwzględnienia żądania Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę równą kosztowi dostarczenia Usługi do Kupującego.


§ 13

Komunikacja


Do odbioru wszelkich oświadczeń składanych przez Kupujących do Sprzedawcy upoważniony jest Usługodawca. Usługodawca jest uprawniony również do składania oświadczeń w odpowiedzi na oświadczenia Kupujących związane z umowami sprzedaży.


Rozdział IV

Postanowienia końcowe


§ 14

Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zarówno Usług świadczonych przez Usługodawcę, jak i dotyczące umowy sprzedaży, Kupujący może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, chyba że postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy stanowią inaczej.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.


§ 15

Przetwarzanie danych osobowych


 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Kupującego,
  2. numer NIP,
  3. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Kupującego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług.
 6. Sprzedawca uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn.zm.), do przetwarzania danych osobowych Kupujących, określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykonania umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży.
 7. Usługodawca i Sprzedawca są administratorami danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Usługodawca i Sprzedawca jako administratorzy danych dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupujących. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 10. Usługodawca i Sprzedawca mogą, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupujących innym podmiotom.
 11. Centrum Językowe English Planet może używać plików „cookies” kiedy użytkownik  odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Centrum Językowe English Planet na komputerze użytkownika, które serwer Centrum Językowe English Planet może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Centrum Językowe English Planet. Centrum Językowe English Planet może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z Centrum Językowe English Planet innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Centrum Językowe English Planet. Jednocześnie Centrum Językowe English Planet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Centrum Językowe English Planet (serwisu).


§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2015 r.